Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:

  Zapisz Usuń

Wyszukaj

Regulamin

Firma: GlobalProfit Daniel Tokarz, ul, Norwida 11/5 48-340 Głuchołazy, rejestracja: Urząd Miasta i Gminy Głuchołazy 

Adres przedsiębiorstwa: GlobalProfit Daniel Tokarz, ul, Norwida 11/5 48-340 Głuchołazy 

Adres do reklamacji: GlobalProfit Daniel Tokarz, ul, Norwida 11/5 48-340 Głuchołazy 

Opis procedury reklamacji: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem danieltokarz@globalprofit.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: danieltokarz@globalprofit.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres GlobalProfit Daniel Tokarz, ul, Norwida 11/5 48-340 Głuchołazy 

 świadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) GlobalProfit Daniel Tokarz, ul, Norwida 11/5 48-340 Głuchołazy Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Imię i nazwisko………………………………………………………….  . Adres …..…………………….……..……………………………………. Data…………………………………………………………………………. …….…………………………………………………………………… Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości 9zł 

Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Firma GlobalProfit Daniel Tokarz zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zamówienie:
Właściciel sklepu dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.  W wyjątkowych przypadkach termin ten może przekroczyć 5 dni, o czym klient sklepu zostanie poinformowany. Ponieważ oferowany towar sprzedawany jest przez kilka kanałów dystrybucji, sprzedawca zastrzega sobie możliwość braku realizacji zamówienia o czym klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku wszystkie koszty i opłaty transakcji zostaną zwrócone na rachunek klienta.

 


Płatność
Sklep akceptuje płatności „za pobraniem” płatne u kuriera, lub wpłata na rachunek bankowy:
30 1140 2004 0000 3402 3561 6507 MBANK odbiorca: GlobalProfit Daniel Tokarz, Norwida 11/5, 48-340 Głuchołazy

Czas dostępu do kursu w wersji online:
 Jeżeli nie zaznaczono inaczej w opisie kursu, czas dostępu online do zakupionych materiałów wynosi 45 dni

Właściciel sklepu:

GlobalProfit Daniel Tokarz 
ul. Norwida 11/5 
48-340 Głuchołaz

NIP: 753-203-92-36
Regon: 532461255
Nr ewid. 4318